ชื่อ - นามสกุล :นพ.สุระ คุณคงคาพันธ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :101 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
Telephone :
Email :