1.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2562

2.แผนการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ปี 2562

3.แผนการจ้าเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2562

4.แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท หมวดซ่อมแซม 2562

5.แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท ผ้าและเครื่องนอน 2562